Palestiinalainen korvausteologia.

Palestiinalainen korvausteologia.

Arabimaailmassa esiintyvä antisemitismi on jo ehtinyt muokkautua pikemminkin tavaksi ja itsestäänselvyydeksi, mutta että samaan syyllistytään kansainvälisillä foorumeilla, niillä, joiden jo omien peruskirjojensa ja luonteensa mukaisestikin, pitäisi esiintyä puolueettomina ja kaiken arvostelun yläpuolella olevina, on sellaisenaan huolestuttava osoitus siitä, että totuuskin voi muuttua uskonnollisten ja poliittisten tarkoitusperien mukaisesti, jopa taannehtivasti.

Seuraavassa teol.tri Mitri Rahebin esille tuomaa uutta teologista mallia, jossa Raamattu on sovellettu palvelemaan palestiinalaista historiaa. Tämän ei pitäisi mennä perille kenellekään Raamattua tuntevalle, mutta pelkään pahoin, ettei kulu montaakaan vuotta, kun tällainenkin uskonnollis-poliittinen mielipide on saanut jalansijaa laitoskirkoissa, jos ei vielä opillisena doktriinina, niin ainakin eräänä vaihtoehtoisena mallina tulkita Raamattua.

Palestiinalainen korvausteologia

Uusi palestiinalainen korvausteologia. Kirjoittaja Mitri Raheb.

• Hän syntyi 1962 Betlehemissä, teologian tohtorin tutkinto Marburgissa, Saksassa 


• On luterilainen pappi, kirjailija, Kairos Palestiina -julistuksen yksi suunnittelijoista ja allekirjoittajista 


• Aktiivinen palestiinalaisten oikeuksien puolustaja, luennoitsija, BDS-liikkeen kannattaja 


• 2015 Olof Palme -palkinto 


• Teologia ylösalaisin käännettynä, "theology upside down" 


• Raamatun tulkinnan avain: geopolitiikka 


• Pyrkii määrittämään palestiinalaisen kansallisen identiteetin uudella, radikaalilla tavalla: koko Raamattu kertoo vain Palestiinan kansan historian 


• Aiemmassa kirjassaan Raheb työskenteli vielä arabikristillisyyden kategorian piirissä, mutta nyt hän omien sanojensa mukaan löysi viimein alkuperäisen "palestiinalaisen rytmin." 


• Palestiinalaiset = Palestiinan alueen (alkuperäiset) asukkaat, "people of the land of Palestine". 


• Palestiinalaiset ovat olleet kanaanilaisia, amorialisia, jebusilaisia, filistealaisia, israelilaisia, arabeja jne., mutta he ovat aina olleet "palestiinalaisia", 


• He ovat puhuneet eri kieliä, kuten muinaishepreaa, arameaa, kreikkaa, arabiaa jne.; heillä on ollut erilaisia uskontoja ja he ovat palvoneet Baalia, Astartea, Jahvea, Jeesusta tai Allahia, mutta yhtä kaikki kyseessä on Palestiinan kansa.

• Uskonto/usko ei määritä kansallista identiteettiä: juutalaisuus on vain yksi uskonto muiden joukossa: palestiinalaisuus on kaikkien uskonnollisten identiteettien ja uskontojen yläpuolella oleva kansallinen identiteetti.

• Palestiinan miehityksen historiaa 


• Palestiinan ja palestiinalaisten historia on miehityksen historiaa, joista merkittävimmät miehittäjät ovat Assyria (722 eKr), Babylonia (587 eKr), Rooma (60 eKr), Bysantti (300 jKr), Arabit ja turkkilaiset (alk. 600 jKr), Ristiretkeläiset (1000-1100 jKr), Turkki (1200- luku), Ottomaanit (1500 jKr), Englanti (1900 jKr) ja viimeisin Palestiinan miehittäjä on Israel (alk. 1948 jKr)

• Palestiinan lyhyet itsenäisyyden kaudet ovat Rahebin mukaan Daavidin kuningaskunta n. 1000 eKr, Hasmonealainen kuningaskunta (164-63 eKr), Hero- des Suuren kuningaskunta (34 eKr - 4 jKr), Daher El- Omarin hallinto (1690-1775 jKr) 


Raamatun Israel oli palestiinalaisvaltio

• Juutalaisvaltio on moderni, sionistinen innovaatio, joka on projisoitu Raamattuun 


• Jeesus lupasi maan palestiinalaisille: "Autuaita ovat murheelliset, sillä he [= palestiinalaiset] saavat periä maan." (Matt. 5) 


• Kaikki miehittäjät ovat historian saatossa hävinneet ja tuhoutuneet: tämä tulee koskemaan myös Israelin valtiota 


• Raamattu kuvaa Palestiinan kansan historian, Raamatun Jumala on Palestiinan kansan Jumala ("God of the people of Palestine") 


• Kun Raamattu puhuu israelilaista (vrt. juutalaisista) se tarkoittaa palestiinalaisia 


• Jumala ei johdattanut juutalaisia, vaan palestiinalaiset Egyptin orjuudesta omaan maahansa. Palestiinan kansa joutui pakkosiirtolaisuuteen Babyloniaan. Palestiinalaisten pyhä kaupunki Jerusalem tuhottiin. Jumala ilmestyi palestiinalaisille, kun Jeesus ristiinnaulittiin. Jeesus oli palestiinalainen vapaustaistelija. Raamattu puhuu lähtökohtaisesti palestiinalaisista ja heidän kamppailustaan miehittäjiä vastaan. Historian saatossa tapahtui siis Palestiinan kansallinen amnesia eli muistinmenetys 


Kirkollinen muistinmenetys: Bysantin ortodoksisen kirkon invaasio, jonka seurauksen palestiinalaiskristityt unohtivat varhaiskristilliset juurensa

Uskonnollinen muistinmenetys: islamin invaasio, jonka seurauksena Koraani korvasi Raamatun kertomuksen palestiinalaisten historiasta

Poliittinen muistinmenetys: modernin Israelin valtion invaasio, jonka seurauksena Palestiina juutalaistettiin

Israelin valtio = Rooma eli miehittäjä

Terroristit ("vapaustaistelijat") = Jeesuksen ajan selootit

Hamas ja muslimiveljeskunta = fariseukset

Varakkaat Israelin arabit = saddukeukset

Kauppiaat, jotka myyvät israelilaisia tuotteita = publikaanit

Kristityt/Islamin mystikot = qumranilaiset

Jeesus = väkivallaton palestiinalainen vapaustaistelija, jonka Rooma (eli Israel) teloitti.

VÄITE 1: PALESTIINALAISET EDUSTAVAT ALKUPERÄISIÄ PYHÄN MAAN ASUKKAITA. Vastaväite.

• Rahebin määritelmä Palestiinan kansasta on puhtaasti teoreettinen. Hän luo kansallisen identiteetin, jolla ei ole reaalista historiallista tai raamatullista vastinetta. 


• Ei ole olemassa historiallisia todisteita Palestiinan "yhdistyneistä kansakunnista", jolla olisi ollut yhtenäinen kansallinen historia ja pyrkimys itsehallintoon ja josta nykyiset Palestiinan alueen asukkaat edustaisivat. 


• Palestiinan alueen väestöllinen rakenne on kokenut vuosituhansien aikana dramaattisia muutoksia (etniset puhdistukset, väestösiirrot, muuttoliike, turkkilainen ja arabikansojen massiiviset invaasiot) 


Ap.t. 2:11 mainitsee arabiasta tulleet juutalaiset helluntaijuhlilla ja todennäköisesti arabitaustaisia pakanoita oli myös varhaisten Jeesuksen seuraajien joukossa, mutta heitä ei voi pitää missään mielessä Palestiinan alueen alkuperäisväestönä

• Suurimman palestiinalaiskristittyjen ryhmän muodostavat idän ortodoksit, joiden etninen alkuperä juontaa nykyisen Turkin, Kreikan, Romanien, Bulgarian ja Armenian alueen väestöstä. 


• Pyhän maan luterilaiset seurakunnat syntyivät 1800- luvun lopulla preussilaisten lähetyssaarnaajien toimesta kreikkalais- ja arabitaustaisen väestön keskuuteen. 


• Palestiinassa syntyneiden kirkkoisien todistus: juutalaiset ovat Palestiinan alueen alkuperäisiä asukkaita; palestiinalaisia tai arabikristittyjä ei mainita 


• On täysin fantastinen ja epähistoriallinen kuvitelma, että 1960-luvulla Betlehemissä syntyneet arabitaustaisen palestiinalaispastorin suku tai palestiinalaiskristittyjen etninen tausta voitaisiin palauttaa Jeesuksen ajan Juudean tai Galilean alueen väestöön tai että hänen sukunsa polveutuisi geneettisesti tuhansien vuosien takaisesta kuningas Daavidin suvusta. 


• Väite ikiaikaisesta palestiinalaiskansasta on geneettinen ja historiallinen fiktio ja tulkinta Raamatusta palestiinalaiskansan historian kuvauksena vääristää koko Raamatun pelastushistorian ynnä Vanhan ja Uuden testamentin välisen dynaamisen ja hengellisen yhteyden.

• 
VÄITE 2: AJATUS JUUTALAISVALTIOSTA ON MODERNI KEKSINTÖ, EIVÄTKÄ JUUTALAISET OLE KOSKAAN OLLEET ITSENÄINEN KANSAKUNTA. Vastaväite.

• Raamatun historiallisen tutkimuksen valossa on selvää, että Vanhan testamentin kuvaamat israelilaisten kuningaskunnat perustuivat Jumalan hengelliselle ilmoitukselle (temppeli, papisto, rituaalit, Messias-kuningas, kansalliset juhla-ajat), joka loi pohjan kansalliselle yhteenkuuluvaisuudelle ja yhteiselle kertomukselle omasta alkuperästä ja joka jatkui katkeamattomana juutalaisten itseymmärryksessä silloinkin, kun juu- talaiset olivat karkotettuja omasta kotimaastaan.

• Juutalaisten kansannousut (68/115/135 jKr) eivät olleet palestiinalaisväestön kapinaa miehittäjien sortavia rakenteita vastaan, vaan niiden taustalla oli syvä vakaumus Israelin uskollisuudesta Jumalan kanssa solmitulle liitolle ja pyrkimys kansalliseen itsehallintoon 


• ´Te olette itse nähneet, mitä minä tein egyptiläisille ja kuinka olen kotkan siivin kantanut teitä ja tuonut teidät tänne luokseni. 5 Jos te nyt kuuntelette minua ja pidätte minun liittoni, niin te tulette olemaan kansojen joukossa minun oma kansani. Koko maailma on minun, 6 mutta teistä tulee minun pappisvaltakuntani ja pyhä kansani. Tämä sinun tulee sanoa israelilaisille." (2.Ms.19:4-6)

• Juutalaisuuteen liittyneen kansallisen identiteetin ja pyrkimyksen kansalliseen suvereniteettiin tunnistivat myös monet roomalaiset ja muslimitaustaiset keskiaikaiset historioitsijat. 


• Rooman keisarit ja myöhemmin Bysantin kirkon piispat eivät voineet sietää ajatusta juutalaisten muutosta takaisin kotimaahansa, koska tämä olisi tarkoittanut välittömästi pyrkimystä itsenäisen valtion luomiseksi. 


• Ajatus juutalaisesta kansasta, jolla on pyrkimys luoda oma valtiollinen olemassaolo, ei ole "moderni keksintö" tai 1800-luvun "sionistien juoni", vaan historiallinen fakta. 


VÄITE 3: NYKYISET JUUTALAISET EIVÄT POLVEUDU ISRAELIN KANTAISISTÄVAAN OVAT KESKIAJAN KÄÄNNYNNÄISTEN JÄLKELÄISIÄ.

Vastaväite.

• Rahebin Israelin juutalaisten sukujuuriin kohdistunut kritiikki on tyypillistä antisemitististä propagandaa, jonka mukaan nykyjuutalaiset eivät ole geneettisesti aitoja tai alkuperäisiä, vaan käännynnäisiä ja siitä syystä heillä ei ole myöskään oikeutta Raamatun Israelille annettuihin lupauksiin 


• Rahebin kuva juutalaisuudesta on rasistinen karikatyyri ikään kuin juutalaisuus voitaisiin testata pelkästään dna- testillä, ja tämän tilalle hän asettaa toisen karikatyyrin geneettisesti alkuperäisistä asukkaista eli palestiinalaisista, 
joiden suonissa virtaa kuningas Daavidin veri. 


• Geneettisten spekulaatioiden sijaan on asetettava historian todistus juutalaisten katkeamattomasta läsnäolosta Pyhällä Maalla. 


• Historialliset lähteet ja arkeologia todistavat, että juutalaiset eivät koskaan jättäneet Pyhää maata eikä juutalaisten kotimaa koskaan kadonnut juutalaisten tietoisuudesta koko sinä aikana, kun he olivat karkotettuja kotimaastaan. 


• Juutalaisten muutto takaisin kotimaahansa ei myöskään alkanut vasta sionistisen liikkeen toimesta 1800-luvun lopulla, vaan kotimaastaan karkotuksen jälkeen juutalaiset muuttivat Euroopasta takaisin kotimaahansa aina kun se vain oli mahdollista 
265 


• Toisin kuin Rahebin mainitseman palestiinalaisten "kollektiivisen muistinmenetyksen" kohdalla, juutalaiset eivät koskaan unohtaneet Jerusalemia ja kotimaataan diasporan aikaisessa Palestiinassa.

MITEN MEIDÄN TULEE REAGOIDA PALESTINISOITUNEESEEN KORVAUSTEOLOGIAAN?

• Raheb luo revisionistisen karikatyyrin historiasta, jolla on poliittinen tavoite asettaa kyseenalaiseksi juutalaisten oikeus omaan kansalliseen kotiin Pyhällä maalla 


• Kyse on kokonaan uuden historiankäsityksen ja Raamatun tulkinnan omaksumisesta. 


Keskustelu Raamatun pohjalta ei onnistu, koska puhumme ikään kuin eri kieltä.

• On siis mentävä suoraan tulkinnan lähtökohtiin ja osoitettava niiden historiallinen virheellisyys ja poliittinen agenda. 


• On tunnettavat vastustaja! 
Miten palestiinalainen korvausteologia poikkeaa perinteisestä?

Raamattu

• Palestiinalaisen korvausteologian perusteella juutalaisia ei ole olemassa kansankuntana, heidän muistonsa kansan historiasta ja alkuperästä on valhetta ja satua, jonka sionistit keksivät 1800-luvulla

• Raamatun Israel on korvattu Palestiinalla ja juutalaisen kansan sijaan on asetettu geneettisesti tunnistettava Palestiinan kansa.

Tässä ei sellaisenaan ole mitään aivan uutta, mutta että Raamattu on nyt otettu avuksi tavoitteena todistaa sen käänteistulkinnalla palestiinalaiset Allahin luvatuksi kansaksi ja samalla koko maa-alue vain heille luvatuksi maaksi. Viime vuosikymmenien aikana palestiinalaiset, ns oppineet, ovat pitäneet Koraania ja Muhammadin perintö-oppia, sunnaa, auktorisena lähteenä oikeutuksilleen ajaa juutalaiset pois alueelta.

Koska kuitenkin suuri osa kristitystä maailmasta ei hyväksy Koraania eikä islamia opilliseksi lähteekseen, on avuksi kehitetty tämä palestiinalainen korvausteologia, jossa muka osoitetaan Raamatun avulla, että alueella on vai yhdenlainen historia, islamilainen sellainen.

Erityisen merkittäväksi tämän uuden mallin tekee se, ettei sen opillisissa lausumissa mainita laisinkaan islamia, ei Muhammadia, ei Allahia eikä Koraania. Islam on kuitenkin erinomaisen joustava tulkinnoissaan, se mikä vielä eilen oli valhetta, saattaa olla jo tänään aivan uutta totta, tai ainakin pyritään saamaan se näyttämään todelta.

 

Siirry sivun alkuun